0
0

با سلام احتراما” , اینجانب در طول زندگی مشترک حدودا” دو سال پیش همسرم مهریه خود را با دست خط و امضایی خود و با رضایتش مهریه خود را برایم بخشیده که متن آن بدین صورت است(احتراما”به استحضار عالی میرساند این جانب …..به شماره شناسنامه …… در تاریخ 20/5/86/به شماره ثبت ….. به عقد …….. در امده بودم که در این عقد نامه که به توافق هر دو طرف رسیده بود حال به عنواینی این حق و حقوق که دارم از قبیل مهریه و نفقه با هوشیاری کامل تمام و کمال به اقای ……. بخشیده و هیچ ادعای بعدی در موارد ذکر شده ندارم.مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضی به عرض عالی میرساند) که حال من از شورای محکوم میشوم من چه کار کنم لطفا”راهنمایی کنین

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید