0
0

اگر سه سال بعد از عقد و عروسی شوهر متوجه شود که زن قبلا ازدواج کرده بوده و چون در دوران عقد و باکره بوده هنگام طلاق شناسنامه خودرا به دستور دادگاه تعویض کرده و نام همسر خود را هم حذف شده باشد ایا مرد میتواند داخواست تدلیس در ازدواج مطابق ماده 1128 مدنی و درخاست فسخ نکاح را بدهد چون هنگام ازدواج به شوهر فعلی خود این موضوع را نگفته بود ایا در این مورد مهریه زن حذف میگردد اگر تعویض شناسنامه به دستوردادگاه نبوده باشد چطور؟ به چه صورت میتوان متوجه شد که علت تعویض شناسنامه چه بوده چون حتی مهر المثنی هم ندارد

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید