0
0

سلام
ببخشید نزدیکه ترک از خانه کرده و خواهان زندگی نیست و خواهان طلاق است اما با رای دادگاه نمی تواند و زن خواهان زندگی است ایل مردمی تواند بعد ۷سال بچه بدون طلاق دادن بچه را از دست مادر بگیرد؟؟؟
مادر چطور می تواند چون طلاق نمی خواد بعد از ۷سال بچه را نگه دارد؟؟
این درخواست مرد بیشتر تحدید کردن زن برای طلاقه که مهریه ندهد.
بچه وابسته به مادر
و مرد شغلش نظامی
لطفاً راهنمایی کنید

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید