0
0

باسلام

درسال95 دختر17ساله ام دچارخونریزی شبکیه چشم راست شد.به اورژانس بیمارستان فارابی مراجعه وبعدازمعاینات وعکسبرداری به درمانگاه عمومی و دکتررزیدنت سال دوم معرفی شدیم .

دخترم 6ماه تحت درمان توسط همان دکتررزیدنت قرارگرفت.ازاردیبهشت96 (بعداز6ماه مقرر)دیگر مراجعه نکردیم …

سوم شهریورماه96 مجدداً همان چشم فرزندم متورم وقرمزشد  ، ازطریق تلگرام به دکتر اعلام و تقاضای تعیین تکلیف کردم ، ولی ایشان پیشنهاددادند که به دکترروماتولوژیست مراجعه کنم …(مکاتبه موجودمیباشد)

پس از2هفته به چشم پزشک متخصص شبکیه مراجعه کردیم ، ولی متاًسفانه دیرشده بود وگلوکوم پیشرفته ونتیجتاً یک چشم فرزندم نابیناشد.

با دکترِ رزیدنت تماس گرفتم ، ولی ایشان گفت که من به شما نگفتم که نیایید و شما باید مراجعه میکردید.

لازم به ذکراست که درمدت درمان فرزندم ، دکتر رزیدنت مربوطه از مُهر وشماره نظام پزشکی دکترِ متخصص و جراح چشم که استادشان بود، استفاده میکرد (حتی برای نسخه نوشتن دردفترچه تاًمین اجتماعی)البته مدارک مستند موجودمیباشد.

(درمدت درمان ، حتی یکبارهم اقای دکترمتخصص جراح را زیارت نکردیم)

ضمنا باوجودکثرت دکترِ متخصص دربیمارستانِ مربوطه ، اگر فرزندم را به متخصص شبکیه معرفی میکردند ، فرزندم دچارنقص عضونمیشد.

ایامیتوانم متقاضی دیه عضو (چشم راست)وخسارت باشم؟

ضمن تشکرازراهنمائیهای شما ، خواهشمندم هزینه های وکالت رااعلام فرمایید

 

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید