0
0

اگر حواله کردچکی خط زده شده باشدسپس گیرنده پشت نویسی نموده به دیگری منتقل کندواوبرگشت بزند ایا صادرکننده محکوم است در صورت پاسخ مثبت نظریه شماره 78002مورخه29<11<86اداره حقوقی چه معنی دارد

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید