0
0

سلام شوهرم درزندان شهیدلاجوردس (اسداباد)اصفهان دوران محکومیتش رامگذراندحال سوال من این است که زندانی پس ازاتمام مدت قانونی مرخصی اقدام به غیبت نمودوبعدازمدتی دستگیروروان زندان شدمسئولیت رسیدگی به جرم انجام شده به عنوان (غیبت ودستگیری)به عهده کیست مگرنه اینکه دادگاه ذیصلاح مرجع رسیدگی به جرائم است؟ایاپس تشکیل پرونده به جرم غیبت ودستگیری وچندین جلسه پازپرسی دردادگاه که نهایتاپس ازشنیدن دفاعیات ومستندات توسط قاظی دادگاه اقدام به صدوررای مینمایدورای صادره توسط اجرای احکام اجرامیشودایامسئولین زندان نیزبه خاطرهمان جرم ازنظرقانونی میتوانندجداگانه غیرازرای صادره دادگاه خوداقدام به تعیین مجازات ومحرومیت های طولانی مدت نمایند؟وازرفتن مرخصی زندانی جلوگیری کنند؟ایابه خاطریک عمل مجرمانه چندباربایدمجازات شد؟این درصورتی که مجازات های که زندان درنظرمیگیردخیلی سنگینترازمجازاتهای است که دادگاه تعیین میشود

ایااقدام زندان پس ازرای دادگاه که جداگانه برای زندانی محکومیتهای طولانی مدت درنظرمیگیردقانونی است یاغیرقانونی؟ایامسئولین زندان اعم ازرئیس وقاظی ناظرصلاحیت تعیین مجازات برای جرمی که ازسوی دادگاه رای صادرشده رادارا میباشندکه خودراس اقدام به مجازات ومحرومیتهای طولانی مدت مینمایند

لطفا راهنمایم کنید

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید