0
0

سلام شوهرم درزندان شهیدلاجوردی(اسداباد)اصفهان دوران محکومیتش رامی گذراندحال سوال من این است که اگرزندانی پس ازاتمام مدت قانونی مرخصی اقدام به غیبت نمودوبعدازمدتی دستگیروروان زندان شدمسولیت رسیدگی به جرم انجام شده به عنوان (غیبت ودستگیری)به عهده کیست مگرنه اینکه دادگاه ذیصلاح مرجع رسیدگی به جرائم است ؟ایاپس ازتشکیل پرونده به جرم غیبتدستگیری وچندین جلسه بازپرسی دردادگاه که نهایتاپس از شنیدن دفاعیات ومستندات توسط قاضی دادگاه اقدام به صدوررای مینمایدورای صادره توسط اجرای احکام اجراگردیدایا مسئولین زندان نیزبه خاطرهمان جرم ازنظرقانونی میتوانندجداگانه وغیرازرای صادره دادگاه خوداقدام به تعیین مجازات ومحرومیت های طولانی مدت نمایندوازرفتن مرخصی زندانی جلوگیری کنند؟

ایابه خاطریه عمل مجرمانه چندباربایدمجازات شد؟این درصورتی است که مجازاتهای که زندان درنظرمیگیردخیلی سنگین ترازمجازات های است که دادگاه تعیین میشود

آیااقدام زندان پس ازرای دادگاه که جداگانه برای زندانی محکومیت های طولانی مدت درنظرمیگیردقانونی است یاغیرقانونی؟

ایامسئولین زندان اعم از رئیس وقاضی ناظرصلاحیت تعیین مجازات برای جرمی که ازسوی دادگاه رای صادرشده رادارامی باشندکه خودراس اقدان بهدمجازات ومحرومیت های طولانی مدت مینمایند

لطفا راهنمایم کنید

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید