0
0

چنانچه همسر متوفی بعد از گذشت چند سال ازفوت شوهرش درخواست مهریه خود را از ورثه نماید، حکم ورثه چه خواهد بود؟ آیا به غیر از مهریه، ورثه باید مبالغ دیگری را به عنوان جریمه به دولت و همسر متوفی پرداخت کنند یا خیر؟

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید